สุพรรณบุรี รณรงค์ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทาน และบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา ที่อำเภอดอนเจดีย์

        พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี และ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ ร่วมจัดงาน “รณรงค์ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน น้ำหมักชีวภาพ และการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 ณ ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน (หมอดินสุวิทย์ สวัสดี) 45 หมู่ที่ 8 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดย นายภิญโญ หนูแก้ว หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดงาน มีนายนิรัญ อุ่นยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
         มีผู้ร่วมงานและผู้มีเกียรติ เช่น นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี น.ส.ศิริวรรณ แดงภักดี นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 จ.ปทุมธานี นายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ นางปพิชญา โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ นายธงชัย กล่อมสมร กำนัน ต.ไร่รถ นายสุวิทย์ สวัสดี หมอดิน ต.ไร่รถ นายบุญศรี มณีวงษ์ หมอดิน ต.หนองสาหร่าย นายกำพล ทองโสภา หมอดิน ต.ดอนเจดีย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสา และเกษตรกร ชาวตำบลไร่รถ มาร่วมงานประมาณ 200 คน หลังพิธีเปิด ประธานและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันราดสารเร่ง พด.1 ผสมกับน้ำหมักชีวภาพ พด.2 บนกองปุ๋ยหมักขนาด 10 ตัน และร่วมผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 พด.6 และ พด.7 จำนวน 1,800 ลิตร เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ ของการรณรงค์ ให้มีการผลิตและใช้อย่างแพร่หลาย
         ในงานมีการให้ความรู้ สาธิต และนิทรรศการ เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 และ พด.6 สารสกัดสมุไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช พด.7 การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การเก็บตัวอย่างดิน การพัฒนาที่ดิน และการพัฒนาการเกษตร รูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข. 1 จ.ปทุมธานี นำโดย น.ส.ศิริวรรณ แดงภักดี และคณะ ยังได้มาร่วมออกหน่วยบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ มาให้บริการวิเคราะห์ดินเร่งด่วนถึงพื้นที่  ซึ่งมีผู้สนใจนำตัวอย่างดินมาส่งวิเคราะห์จำนวน 123  ตัวอย่าง หลังวิเคราะห์ดินเสร็จ ได้มีการรายงานและแปลผล พร้อมคำแนะนำในการจัดการดิน ปุ๋ย และพืช ให้มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ น.ส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม ได้ร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ “การใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัด” ที่ช่วยให้เกษตรกรลดในการผลิต นายทนง ไม้เลี้ยง นายองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินฯ พร้อมทีมงานร่วมกันจัดงาน นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ อาสาถ่ายภาพตลอดงาน    

             1) กำหนดการรณรงค์ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทานที่ดอนเจดีย์
             2) เอกสารประกอบการรณรงค์การผลิตปุ๋ยพระราชทาน