นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อบรมดูงานที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี


             วันที่ 23-24 เมษายน 2558  ดร.อัมรัตน์ โกมลมาศ และ รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ พร้อมนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 2 และ 3  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี เข้ามาอบรมและศึกษาดูงาน โครงการทฤษฎีใหม่ฯ ที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และทรัพยากรที่มี เพื่อการทำการเกษตรครบวงจร ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  โดยมีบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การปรับใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการดำเนินการโครงการทฤษฎีใหม่ ในการผลิตพืชปลอดภัย ถึง เกษตรอินทรีย์ จากพออยู่พอกิน ไปจนถึงการเกษตรเชิงพานิช
             ได้เข้าชมฐานเรียนรู้ต่างๆ  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จากนั้นได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของพัฒนาที่ดิน ปลูกไม้ยืนต้นและหลุมพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 นี้ จากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานต่อ ที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย) ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจัน ได้ศึกษาในฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และการพัฒนาการเกษตรรูปแบบต่างๆ ร ชมการแสดงควายแสนรู้ และการฝึกหัดควายเพื่อใช้งาน ในวิถีชีวิตของชาวชนบท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานต่อ ที่ สามชุก ตลาดร้อยปี ฯลฯ
            โดยมี ผอ.วันชัย วงษา หัวหน้าไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หัวหน้าองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าไพริน เพ็งสุข และคณะฯ  ให้การต้อนรับ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บรรยายสรุปและ ฝึกปฏิบัติ ช่วงแรกก่อนรับประทานอาหารเย็นและเข้าพัก (ที่อาคารฝึกอบรมพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี)  ผอ.วันชัย วงษา ได้พาคณะเข้าสักการะ หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณ เยี่ยมชม หมู่บ้านหลินเจียง และมังกรสวรรค์ ฯลฯ ภายในตัวเมืองสุพรรณ