พัที่ดินร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ผลิตและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


           
            วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี สปก.จ.สุพรรณบุรี กศน.อู่ทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรทุ่งทองยั่งยืน เทศบาลตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เกษตรกร หมอดินอาสา และประชาชน ชาวอำเภออู่ทอง ได้ร่วมกันรณรงค์ผลิต และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสนับสนุนด้านงบประมาณและปัจจัยเริ่มต้น เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 100 ตัน และผลิตน้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2 ครั้งละ 1,000 ลิตร น้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.6 ครั้งละ 500 ลิตร และสารสกัดสมุนไพร สูตร พด.7 ครั้งละ 1,000 ลิตร เพื่อให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรม มาฝากไว้ที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารฯ จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกษตรกรมาเบิกถอนหรือแลกเปลี่ยนออกไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการใช้ประโยชน์ ได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีราคาถูก พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาทำลาย ลดภาระในการกำจัด
            โดยท่านธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทอง กล่าวต้อนรับ ท่านวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดงาน ท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน กลุ่มทุ่งทองยั่งยืน หมู่ที่ 5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
            โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดยหัวหน้าไพริน เพ็งสุข คุณเกรียงศักดิ์ คำเลิศ และคณะ ได้นำ น้ำหมักชีวภาพ ตัวอย่างปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และผลิตภัณฑ์ ( สารเร่ง พด.ต่างๆ ) มาแยกจ่าย พร้อมเอกสาร แนะนำการผลิตและใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีชีวภาพ ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำ จากหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ จากกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 จ.ปทุมธานี นำโดย นางสาวกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ให้บริการตรวจหาสารเคมีตกค้าง ในเลือดเกษตรกร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและตรวจสุขภาพ (ฟรี) จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นำโดย นางธนาภรณ์ วงษา ผอ.รพ.สต.จรเข้สามพัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลุกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณศูนย์เรียนรู้.และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ฯ ดังกล่าว มีผู้นำชุมชน เกษตรกร หมอดินอาสา ติ ชาวตำบลจรเข้สามพัน ตำบลใกล้เคียง และผู้มีเกียติ มาร่วมงาน ร่วมออกร้านค้า นิทรรศการ และกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 400 คน งานเริ่มตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น.
             1) กำหนดการจัดงาน เปิดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ฯ
             2) โครงการ/หลักการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ฯ
             3) เอกสารประกอบการรณรงค์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฯ