พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่
ณ วัดหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี


           วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “ จังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ ” ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  มีนายมนัส อ่ำทอง นายอำเภอเดิมบางนางบวช กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน นายธง กาฬภักดี นายกเทศมนตรี ชี้แจง รายงานสภาพทั่วไป โดยเฉพาะ ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำ ภัยแล้ง ถนน และการส่งเสริมอาชีพ ให้คณะของจังหวัดทราบ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ โดย ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ์มาเป็นประธานในพิธีฯ มีผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด มาร่วมงานและออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ เช่น นายพิภพ บุญธรรม ปลัดจังหวัด นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พันเอกกุญภัสร์ หาญสมบูรณ์ เสธ.กกล.รส.จทบ.กาญจนบุรี พันเอกเรืองโรจน์ เสนาราง สัสดีจังหวัด นายเสน่ห์ บุญสุข พัฒนาการจังหวัด นายวัชรินทร์ เจตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นางสมเจตน์ พรหมสุนทร ป้องกันจังหวัด นายเสกสรร ถนอมกิตติ จ่าจังหวัด นายประยุทธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัด นส.กมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัด นายทวีป จำเนียร พัฒนาสังสมและความมั่นคงจังหวัด นส.ดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายสมนึก สวนดอกไม้ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยา นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด นายทร ชาวพิจิตร หน.สนง.ยุติธรรมจังหวัด นายประทิน ลาภวิบูลย์สุข ผอ.ส่วนน้ำบาดาล นายอาณัติ นทีทอง ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศุภมิตร นายวิทวัส เฟื่องศิลป์ แทน ผอ.กศน.จังหวัด  นายสมปอง แก้วเพชร แทน เกษตรจังหวัด นส.พรทิพย์ ประคอง แทน สปก.จังหวัด นายผุด จันทร์สุโข แทน ผอ.ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร นส.รัตน์ชนก จันทร์ขาว แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว นายเชาวลิต สังข์เมือง แทน ผอ.ชลประทาน นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เกษตรกรและประชาชน มาร่วมจัดงานและใช้บริการประมาณ 1,000 คน
          หลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ มอบอุปกรณ์และสนามเด็กเล่น แจกข้าวสาร และถุงยังชีพ แก่ประชาชน ประมาณ 500 ชุด จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มาออกร้านให้บริการ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และเยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านค้า และส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาออกร้านนิทรรศการ การบริการด้านต่างๆ มากมาย จากนั้นประมาณ 11.00 -13.20 น. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ที่กระทบต่อการอุปโภค บริโภค และการจัดการพื้นที่เกษตร รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ ฯลฯ  
        ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.วันชัย วงษา หัวหน้าไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก คุณดารณี ห่อทอง และทีมงาน ได้ร่วมออกร้านนิทรรศการ ให้บริการ “กรมพัฒนาที่ดินเคลื่อนที่”  โดยรับวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน ปุ๋ย และพืช แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.1, พด.2, พด.3, พด.6, พด.7, พด.12 และน้ำหมักชีวภาพใช้ ให้คำปรึกษาและแจกเอกสาร เกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้รับความสนใจ เยี่ยมชม/รับบริการ/ขอรับคำปรึกษา ทั้งจาก ผวจ. รองนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เป็นอย่างมาก
        นางจำนง ศรัณยพิพัฒน์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ ถ่ายทอด/ประชาสัมพันธ์และทอดสด รายงานสถานการณ์/การดำเนินการฯ ทาง F.M.102.25 MHz. ตลอดงาน และได้สัมภาษณ์ ผอ.วันชัย วงษา ในส่วนที่กรมพัฒนาทีดิน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งในสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และยามปกติ ที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเกษตรกร เพราะเป็นหน่วยงานที่เป็นฐานของการผลิต และการพัฒนาด้านการเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้และปรับใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และทรัพยากรที่มี เพื่อลดต้นทุนการทำการเกษตร ลดสารพิษตกค้างในผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่  เริ่มให้บริการตั้งแต่ 08.30-14.30 น. จึงแยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ

        เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม http://www.nongkrathum-sm.go.th/condition.php