พัฒนาที่ดินสุพรรณร่วมกับ อบต.ไร่รถ รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด
งดเผาฟางและตอซังพืช เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา


           วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ สำนักงานเกษตร อ.ดอนเจดีย์ ร่วมจัดงาน “ รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด งดเผาฟางและตอซังพืช เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ” โดยมี นายวรภพ ฉิมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ กล่าวต้อนรับ นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้รับเกียรติจาก พันเอกอภิชาติ สุขแจ่ม รอง ผบ.กกล.รส.จ.กาญจนบุรี นำกล่าวราชสดุดี และนายอนันต์ ไชยศักดิ์ นายอำเภอดอนเจดีย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ฯ
           โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ ในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 6 รอบ หรือ 60 พรรษา อีกทั้งเป็นการนำร่องในการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยวิธีไถกลบตอซังพืช และปุ๋ยพืชสด เพราะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จะเหลือเศษพืช ตอซัง ฟางข้าวจำนวนมาก หากเผาทิ้งก็จะเป็นการเผาปุ๋ย เผาเงิน เผาสิ่งที่มีประโยชน์ทิ้งไป รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่ว(ปอเทือง) แล้วไถกลบระยะออกดอก เป็นการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการพัฒนาที่ดินให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการ ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.พรรณบุรี ในพื้นที่ ประมาณ 30 ไร่ มี ผอ.นัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนจิกรากข่า อ.ชาญ สุขรักษ์ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองนา ผอ.เฉลิมศรี อู่อรุณ รพ.สต.บ้านช่องพิกุล ผอ.ประทีป สุภาภา รพ.สต.จิกรากข่า คณะ อสม.ตำบลไร่รถ พี่น้องเกษตรกร หมอดินอาสา ผู้มีเกียรติ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ประมาณ 250 คน
           ในงาน มีการสาธิตการไถกลบพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ซึ่งได้รับเกียรติ์จากคนขับรถแทรกเตอร์กิตติมศักดิ์ เช่น พันเอก อภิชาติ สุขแจ่ม นายอำเภอ อนันต์ ไชยศักดิ์ นายก วรภพ ฉิมพันธ์ ผอ.วันชัย วงษา กำนัน ธงชัย กล่อมสมร ประธานสภาฯ เฉลิม พรมพ่วง และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ ฯลฯ มีการสาธิตการเก็บข้อมูลเพื่อหาน้ำหนักสดต่อไร่ (แปลงนี้มีน้ำหนักสดเฉลี่ยประมาณ 6 ตัน/ไร่) สาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ มีหน่วยงาน/องค์กร มาร่วมออกร้านนิทรรศการ และบริการมากมาย อาทิ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี นำโดย ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย มาออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ กลุ่มรักษ์ดอนเจดีย์ นำโดย หมอดินกำพล ทองโสภา นำปุ๋ยอินทรีย์บั้นเม็ดมาจำหน่าย (ให้นายก อบต.ไร่รถ แจกผู้ร่วมงาน) กลุ่มเกษตรกรไร่รถพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลตลิ่งชัน ร่วมจัดนิทรรศการ แนะนำโครงการ/สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีทั้งแจกฟรี และจำหน่ายในราคาประหยัด
            ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินฯ ร่วมจัดนิทรรศการ ได้ให้คำแนะนำ/เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้พืชปุ๋ยสด ไถกลบตอซังพืช การผลิต การปรับใช้และใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก การผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทานฯ การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภาพเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดิน/การพัฒนาการเกษตรรูปแบบต่างๆ การบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน รวมทั้งมีน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้และผลิตภัณฑ์ (สารเร่ง พด.ต่างๆ) ของกรมพัฒนาที่ดิน แจกจ่ายแก่เกษตรกรและผู้ที่มาร่วมงาน ทุกท่าน โดยมีคุณภิญโญ หนูแก้ว คุณเกรียงศักดิ์ คำเลิศ และ ทีมงานพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นแม่งานร่วมกับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ
            กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. จึงแยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ

                              1) เอกสารประกอบงานไถกลบพืชปุ๋ยสด