ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 62
 
สภาพพื้นที่ : ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา และเทือกเขา
ความลาดชัน : >35%
เนื้อดิน - ดินบน : ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดของหินต้นกำเนิด
  - ดินล่าง : ไม่แน่นอน
ความลึก : ไม่แน่นอน
การระบายน้ำ : ดีปานกลางถึงดี
การซาบซึมน้ำ : -
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : เร็ว
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
  Total N (%) avail P (ppm) avail K (ppm) pH ความอุดมสมบูรณ์
ดินบน - - - - -
ดินล่าง - - - - -
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชื้น
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : มีความลาดชันสูงมาก ซึ่งถ้าเปิดป่าทำการกสิกรรม จะทำให้เกิดการชะล้างพังทลายสูงมาก ไม่ควรนำมาใช้ทำประโยชน์ ควรปล่อยไว้เป็นป่าไม้ธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งน้ำ บางแห่งมีการเปิดทำไร่เลื่อนลอย