ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 56


กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น
  เศษหินหรือลูกรังในที่ดอน ได้แก่ชุดดินลาดหญ้า (Ly) ภูสะนา (Ps) และ โพนงาม (Png)

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน
ความลาดชัน : 2-30%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน
  - ดินล่าง : ดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนเหนียว
ความลึก : เป็นดินลึกปานกลาง
การระบายน้ำ : ดี
การซาบซึมน้ำ : ปานกลางถึงเร็ว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลางถึงเร็ว
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.9 2.7 60.4 4.5-5.5  
ดินล่าง 1.6 2.6 49.9 4.5-5.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : พืชไร่ ไม้ผล บางส่วนยังคงสภาพเป็นป่า
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เป็นดินที่พบบนที่ลาดชัน อาจมีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ำในฤดูการเพาะปลูกและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ