ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 55


กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นเศษหิน
  ก้อนหินหรือลูกรังในที่ดอน  ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง   ได้แก่ชุดดินจัตุรัส (Ct) และ วังสะพุง (Ws)

สภาพพื้นที่ : ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
ความลาดชัน : 1-5%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว
  - ดินล่าง : ดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกปานกลาง
การระบายน้ำ : ดีถึงดีปานกลาง
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้าถึงปานกลาง
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.1 7.8 170.4 6.5-7.5  
ดินล่าง 0.8 13.1 178.0 6.0-8.0  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ส่วนใหญ่เป็นป่าผสมผลัดใบและป่าพุ่มหนาม บางแห่งมีการโค่น ถางพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสำปะหลัง มีที่ทำเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติอยู่บ้าง
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : ดินมีโครงสร้างแน่นทึบยากต่อการชอนไชของรากพืชมักเกิดชั้นดานไถพรวนได้ง่าย ถ้าไถพรวนในระยะเวลาไม่เหมาะสม