ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 48


กลุ่มดินตื้นเป็นก้อนหินหรือเศษหิน
ในที่ดอน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 150 ซม. ได้แก่ชุดดินแม่ริม (Mr) น้ำชุน (Ncu) พะเยา (Pao) และ ท่ายาง (Ty) 

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน
ความลาดชัน : 2-20%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน
  - ดินล่าง : ดินร่วนเหนียวปนทรายปนเศษหินและกรวด
ความลึก : เป็นดินตื้น
การระบายน้ำ : ดี
การซาบซึมน้ำ : เร็ว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลางถึงเร็ว
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.3 1.5 141.0 4.5.-5.5  
ดินล่าง 1.1 1.2 161.4 4.5-5.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : พืชไร่, ไม้ผล บางส่วนยังคงสภาพเป็นป่า
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เป็นดินที่พบบนที่มีความลาดชัน อาจมีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูการเพาะปลูก และมีเนื้อดินประกอบด้วยกรวดและเศษหินมาก