ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 47


กลุ่มดินตื้นพบชั้นหินพื้นในที่ดอน ได้แก่ชุดดินลี้
(Li) มวกเหล็ก (Ml) นครสวรรค์ (Ns) โป่งน้ำร้อน (Pon)  สบปราบ (So)  และ ท่าลี่ (Tl)

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาด
ความลาดชัน : 5-8%
เนื้อดิน - ดินบน : เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือเป็นดินเหนียว
  - ดินล่าง : เป็นดินเหนียวปนกรวดมาก (เศษหิน)
ความลึก : เป็นดินตื้น
การระบายน้ำ : ดีปานกลางถึงดี
การซาบซึมน้ำ : ปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลางถึงเร็ว
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 3.2 19.2 96.9 5.5-7.0  
ดินล่าง 2.6 11.6 82.3 5.0-6.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ป่าผสมผลัดใบและเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมาณมาก ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง