ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 44


กลุ่มดินทรายหนา
ในที่ดอน  ได้แก่ชุดดินจันทึก (Cu) ด่านขุนทด (Dk)  และ น้ำพอง (Ng) 

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด
ความลาดชัน : 3-10%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน
  - ดินล่าง : ดินทรายปนดินร่วน
ความลึก : ดินลึก
การระบายน้ำ : ดีถึงดีมากเกินไป (somewhat excessively drained)
การซาบซึมน้ำ : เร็ว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : เร็ว
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 0.4 2.6 26.8 5.0-6.5  
ดินล่าง 0.2 2.0 19.4 5.0-6.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ป่าเต็งรัง บางแห่งป่าถูกโค่นถางเพื่อใช้พื้นที่ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย แตงโม เป็นต้น
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : มีเนื้อดินเป็นทรายจัด พืชขาดน้ำได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำและมีโครงสร้างไม่ดี บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง