ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 40


กลุ่มดินร่วนหยาบ
ในที่ดอน ได้แก่ชุดดินจักราช (Ckr) ชุมพวง (Cpg) หุบกะพง (Hg) ห้วยแถลง (Ht) สันป่าตอง (Sp) และ ยางตลาด (YI)

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
ความลาดชัน : 3-5%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนทราย
  - ดินล่าง : ดินร่วนปนทราย แต่จะเหนียวขึ้นตามความลึก
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : ดี
การซาบซึมน้ำ : เร็ว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 3.0 4.0 27.6 5.0-6.5  
ดินล่าง 2.0 3.4 21.6 5.0-6.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง, งา, ปอแก้ว
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เป็นดินทราย ดินมีการอุ้มน้ำไม่ดี พืชที่ปลูกมีโอกาสขาดแคลนน้ำได้ง่าย ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง จะเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่ายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ