ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 38


กลุ่มดินร่วนหยาบในที่ดอน ได้แก่ชุดดินเชียงใหม่
( Cm) ชุมพลบุรี (Cph) ดอนเจดีย์ (Dc) ไทรงาม (Sg) และ ท่าม่วง (Tm)

สภาพพื้นที่ : ค่อนข้างราบเรียบ
ความลาดชัน : 1-2%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน
  - ดินล่าง : ดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : ดี
การซาบซึมน้ำ : ปานกลางถึงเร็ว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.0 49.8 142.0 6.5-7.0  
ดินล่าง 0.9 42.8 109.0 6.5-7.0  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ที่อยู่อาศัย
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เนื่องจากพบกลุ่มดินนี้บริเวณสันดินริมน้ำ จึงมักจะพบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงน้ำหลากได้