ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 37


กลุ่มดินร่วนหยาบลึกปานกลาง
ในที่ดอน พบชั้นหินผุในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร  ได้แก่ชุดดินบ่อไทย (Bo)  นาคู (Nu) และ ทับเสลา (Tas)

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ถึงลูกคลื่นลอนชัน
ความลาดชัน : 2-16%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินทรายปนดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย
  - ดินล่าง : ดินร่วนปนทราย แต่จะเหนียวขึ้นตามความลึก
ความลึก : ดินลึกปานกลาง
การระบายน้ำ : ค่อนข้างดี
การซาบซึมน้ำ : เร็ว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.3 6.8 94.3 6.0-6.5  
ดินล่าง 1.3 7.8 90.9 5.5-6.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ป่าไม้ผลิตใบ บางแห่งเปิดป่าปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้างฟ่าง
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เนื้อดินค่อนข้างเป็นดินทราย ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ และเป็นดินลึกปานกลาง ชั้นล่างของดินจะพบชั้นของหินลูกรัง และหินอื่นๆ