ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 36


กลุ่มดินร่วนละเอียดในที่ดอน ได้แก่ชุดดินเพชรบูรณ์ (
Pe) ปราณบุรี  (Pr)  และ สีคิ้ว (Si)

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด
ความลาดชัน : 2-12%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน
  - ดินล่าง : ดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกถึงลึกมาก
การระบายน้ำ : ดี
การซาบซึมน้ำ : ปานกลางถึงเร็ว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.0 2.0 59.8 5.5-7.0  
ดินล่าง 1.0 2.0 52.2 6.0-8.0  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่าง ๆ บางส่วนยังคงสภาพเป็นป่า
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เป็นดินที่พบบนที่มีความลาดชัน ที่อาจมีปัญหาในเรื่องการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ และดินมีโอกาสที่จะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูเพาะปลูก