ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 35


กลุ่มดินร่วนละเอียดในที่ดอน ได้แก่ชุดดินดอนไร่ (
Dr) ด่านซ้าย (Ds) ห้างฉัตร (Hc) โคราช (Kt) มาบบอน (Mb) สตึก (Suk) วาริน (Wn) และ ยโสธร (Yt)

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด
ความลาดชัน : 2-8%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนทราย
  - ดินล่าง : ดินร่วนเหนียวปนทราย
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : ดีปานกลางถึงดี
การซาบซึมน้ำ : ปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : เร็ว
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 0.8 5.0 18.4 5.0-6.5  
ดินล่าง 0.6 5.4 12.7 4.5-5.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ และไม้ผลบางชนิด
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง จะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน