ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 33


กลุ่มดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด
ในที่ดอน ได้แก่ชุดดินดงยางเอน (Don) กำแพงเพชร (Kp) กำแพงแสน (Ks) ลำสนธิ (Ls) น้ำดุก (Nd) ธาตุพนม (Tp) และ ตะพานหิน (Tph)

สภาพพื้นที่ : ค่อนข้างราบเรียบ ถึงเป็นลูกคลื่นเล็กน้อย
ความลาดชัน : 1-3%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนทรายแป้ง ถึงดินร่วน
  - ดินล่าง : ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ถึงดินร่วนเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : ดีปานกลางถึงดี
การซาบซึมน้ำ : ปานกลางถึงเร็ว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 5.6 47.6 175.0 6.0-7.0  
ดินล่าง 4.7 61.5 133.0 6.0-8.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : พืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่าง ๆ บางส่วนยังคงสภาพเป็นป่า
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : ไม่ค่อยมีปัญหา หรือข้อจำกัดในการปลูกพืช นอกจากถ้าใช้ประโยชน์ที่ดินไปนานๆ ก็ควรมีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน