ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 31


กลุ่มดินเหนียว
ในที่ดอน ได้แก่ชุดดินเลย (Lo) และชุดดินวังไห (Wi)

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ถึงลูกคลื่นลอนลาด
ความลาดชัน : 2-6%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนปนดินเหนียว
  - ดินล่าง : ดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : ค่อนข้างเลว
การซาบซึมน้ำ : ปานกลางถึงช้าในดินล่าง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.4 2.9 208.6 5.5-6.5  
ดินล่าง 1.0 2.8 188.5 5.5-6.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ในการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่ว และอื่น ๆ
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : ในช่วงฤดูเพาะปลูก อาจขาดแคลนน้ำได้ ถ้าฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน บริเวณที่มีความลาดชันสูง จะมีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของหน้าดิน