ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 29


กลุ่มดินเหนียว
ในที่ดอน ได้แก่ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) เชียงของ (Cg)โชคชัย (Ci) แม่แตง (Mt) หนองมด (Nm)  ปากช่อง (Pc)  และ สูงเนิน (Sn)

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด
ความลาดชัน : 2-8%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินเหนียว
  - ดินล่าง : ดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : ดี
การซาบซึมน้ำ : ปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลางถึงเร็ว
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 2.7 10.5 129.9 5.0-6.5  
ดินล่าง 2.1 6.4 81.3 4.5-5.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
 
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ปลูกพืชไร่ และไม้ผลต่างๆ
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : ในช่วงฤดูเพาะปลูกพืชอาจขาดแคลนน้ำได้ หากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานดิน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ บริเวณที่มีความลาดชันสูง