ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 25


กลุ่มดินตื้นในที่ลุ่มต่ำ
ได้แก่ชุดดินเพ็ญ (Pn) กันตัง (Kat) อ้น (On) พะยอมงาม (Pym) สะท้อน (Stn) ทุ่งค่าย (Tuk) และ ย่านตาขาว (Yk)

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
ความลาดชัน : 0-2%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย
  - ดินล่าง : ดินร่วนเหนียวปนกรดมาก ถึงดินเหนียวปนกรวดมาก ลึกลงไปจะเป็นดินเหนียว
ความลึก : ดินตื้นถึงชั้นลูกรังที่มีความหนาแน่นมาก
การระบายน้ำ : ค่อนข้างเลว
การซาบซึมน้ำ : ปานกลางในดินบนถึงช้าในดินล่าง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.3 2.5 34.3 5.0-6.0  
ดินล่าง 1.1 2.4 38.0 4.5-5.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ทำนาดำ
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ และมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย