ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 17


กลุ่มดินร่วนละเอียดในที่ลุ่มต่ำ ได้แก่ชุดดินเรณู (Rn)  บุณฑริก (Bt) สายบุรี (Bu) เขมราฐ (Kmr) โคกเคียน (Ko) หล่มเก่า (Lk) สุไหงปาดี (Pi) ปากคม (Pkm) ร้อยเอ็ด (Re) สงขลา (Sng)  และ วิสัย (Vi)

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ
ความลาดชัน : 0-2%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนทราย
  - ดินล่าง : ดินร่วนเหนียวปนทราย จนถึงเป็นดินร่วนปนดินเหนียวในดินชั้นล่าง ๆ
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : เลว
การซาบซึมน้ำ : เร็วในดินบนถึงปานกลางในดินล่าง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 0.4 1.2 15.9 5.0-6.5  
ดินล่าง 0.4 1.5 22.0 4.5-6.0  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ทำนาในฤดูฝน ภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ถ้าดินมีความชื้นเพียงพอใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น แตงโม
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : มีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย และมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ