ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 7


กลุ่มดินเหนียวในที่ลุ่มต่ำ
ได้แก่ชุดดินนครปฐม (Np)  ชุดดิน เดิมบาง (Db)  น่าน (Na)  ผักกาด (Pat) สุโขทัย (Skt) ท่าตูม (Tt) อุตรดิตถ์ (Utt)  และ ระโนด (Ran)

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ
ความลาดชัน : <1%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนดินเหนียว
  - ดินล่าง : ดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : ค่อนข้างเลว
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.6 11.5 75.4 6.0-7.0  
ดินล่าง 1.4 9.9 76.7 7.0-8.0  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน แต่ในฤดูแล้งสามารถใช้ปลูกพืชไร่ พวก ถั่ว งาและอ้อยได้
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : มีน้ำท่วม และแช่ขังในฤดูฝน