ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 5


กลุ่มดินเหนียวในที่ลุ่มต่ำ
ได้แก่ชุดดินหางดง (Hd)  ละงู (Lgu)  และพาน (Ph)

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ
ความลาดชัน : 0-2%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
  - ดินล่าง : ดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : เลว
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.7 5.1 33.5 5.5-5.5  
ดินล่าง 1.1 5.3 36.4 6.5-8.0  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ในฤดูฝนใช้ประโยชน์ในการทำนา ในฤดูแล้งใช้ปลูกพืชไร่ พวกยาสูบ ข้าวต่างๆ ได้ถ้ามีแหล่งน้ำ
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : มีน้ำท่วม และแช่ขังในฤดูฝน