จ.สุพรรณบุรี
อ.เดิมบางนางบวช
ต.เขาพระ
ต.เดิมบาง
ต.นางบวช
ต.เขาดิน
ต.ปากน้ำ
ต.ทุ่งคลี
ต.โคกช้าง
ต.หัวเขา
ต.หัวนา
ต.บ่อกรุ
ต.วังศรีราช
ต.ยางนอน
ต.หนองกระทุ่ม