ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
-ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วงเงิน3,230,000.00 บาท 2 เม.ย.63
-ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วงเงิน 1,241,000.00 บาท 2 เม.ย.63