จังหวัดนนทบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันดินโลก


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562 เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 หัวข้อ " ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ " ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ " นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม " นิทรรศการวิชาการทางดิน นิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี บริการให้คำปรึกษา ดิน น้ำ พืช ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์ และตรวจบัญชีครัวเรือน จำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร สินค้าธงฟ้า และสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. ต่างๆ ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี