ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ลำดับที่
ชื่อหมอดิน
ที่อยู่/ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ พิกัด
  อำเภอบางกรวย
1.
นายจักรวิทย์ มัณฑะนานนท์ 133/5 ม.4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 089-0859699 0655593 1528130
2. นายสมยศ ชมไพบูลย์ 49/3 ม.4 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 086-7802792 0645870 1527216
3. นางสาว มลิ  คล้ายมณี 43/1  ม.3  ต.มหาสวัสดิ์  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 081-3714887 0657911 1525884
4. นายไพโรจน์ มาแจ้ง 74 ม.4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 085-8218162 0657296 1527135
5. น.ส.สุชาดา พากเพียรกิจวัฒนา 60/27 ม.6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 089-7980164 0661441 1527232
6 นางอุดม ศรีประไพ 93/1 ม.1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 092-986656 0660748 1527588
7 นายเฉลียว เล็กประพันธ์ 2/1 ม.1 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 089-4456429 0659794 1526899
8 นายสำเนียง สุขวิทยี 1/78 ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 087-9130883   0651890 1527934
  อำเภอไทรน้อย
9. นายยวง เขียวนิล 91/1 ม.7 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 081-9299159 0643402 1557730
10
นายสมศักดิ์ จุ้ยนาม 4/1 ม.4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 081-3033941  0640859 1541287
11.
นายปราโมทย์ บุตรรัก 13 ม.1 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  089-9881604 0640558 1553700
.12.
นายบุญเชิด คงดั่น 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 086-7577941 0643270 1546597
.13. นายบรรพต แก่นใน 35 ม.3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 081-6203069 0641853 1539189
14. นายสมภพ เนื่องวัฒนา 26/1 ม.3 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 063-2352499 0643801 1549994
15. นายสมชาย ฟักเขียว 36 ม.6 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 02-9224054 0637348 1546833
  อำเภอบางใหญ่
16. นายสุรินทร์ เสนกองแก้ว 5/1 ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 089-7957786 0649559 1535879
17.
นายทวี  สีด่อน 24  ม.11ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 086-1038203 0643303 1541165
18.
นายมานิตย์ บุญเขียว 47 ม.9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  085-1868745 0 0644694 1833063
19.
นายพงษ์เกษม ภู่อิ่ม 32 ม.9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 085-0983393 01537545 0642183
20..
นางสาวทิศา เข็มใหญ่ 1/8 ม.6 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 081-3136262 0644615 1530028
21. น.ส.สมฤดี เกาฎีระ 29 ม.1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 085-0212395 0656357 1533414
  อำภอปากเกร็ด
22. นายราชัญ เย็นมี 22 ม.5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 098-8280611 0661181 1540011
23.
นายชัยนาท ทิมคำ 42/1 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 081-1973536 0660019 1535658
24 นางศรียงค์ วิมลสรกิจ 9/5 ม.1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 081-6968358 0657896 1537245
25 นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง 10/2 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 093-9182524 0657831 1539160
26 ายธนัชชัย จันเที่ยง 36/8 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 081-6218428 0660015 1538027
27 นายบุญลือ เรืองฉาย 62/1 ม.6 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 087-0860506 0644907 1526960
28 ายเชาว์ เย็นมี 23/1 ม.6 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 083-7762539 0659571 1540245
  อำเภอเมือง
29 นายประหยัด อ้นสว่าง 26/1ม.1 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 085-3209494 0660583 1529925
30 นายเอนก เขียวน้อย 10/1 ม.5 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 081-5822221 0648654 1540247
31 นายรักษ์ นันทยประดิษฐ์ 50/1 ม.6 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 081-8670001 0655482 1530052
32 นางสาวสมฤทัย เสือปาน 62 ม.3 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 081-9141649 0659335 1534604
33. นางสมหมาย จีนแจ้ง 35 ม.5 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 089-4927858 0656174 1535975
  อำเภอบางบัวทอง
34 นายสอาด เมี้ยนแม้น 53 ม.2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 083-1997093 0655527 1540292
35 นายสุเทพ สะเลมัน 30/8 ม.8 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 085-1747977 0647785 1545572
36 นางสุดใจ มะเล็งลอย 3 ม.8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 085-0677940 0645749 1541519
37 นายทองสุข อาจหยุด 34/1 ม.6 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 089-0147550  0644672 1538214
38 นางอุบล ชูพุทธพงศ์ 38/2 ม.5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 089-2110385 0653224 1545715
39 นายเนิ่ม แป้นเอม 128 ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 086-9088103 0654243 1535057
40 นายสมนึก ทิมคำ 2/3 ม.3 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 089-0434023 0656381 1535159