ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ลำดับที่
ชื่อหมอดิน
ที่อยู่/ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุ
1.
นายจักรวิทย์ มัณฑะนานนท์ 133/5 ม.4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
2.
นายยวง เขียวนิล 91/1 ม.7 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
3.
นายสุรินทร์ เสนกองแก้ว 5/1 ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
4.
นายราชัญ เย็นมี 22 ม.5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
5.
นายเอนก เขียวน้อย 10/1 ม.5 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
6.
นายทวี  สีด่อน 24  ม.11  บ้านคลองไทร  ต.บางแม่นาง   อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
7.
นางสาว มลิ  คล้ายมณี 43/1  ม.3  ต.มหาสวัสดิ์  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
8.
นายชัยนาท ทิมคำ 42/1 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
9.
นายสมศักดิ์ จุ้ยนาม 4/1 ม.4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
10.
นายสอาด เมี้ยนแม้น 53 ม.2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
11.
นางศรียงค์ วิมลสรกิจ 9/5 ม.1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
12.
นายจักรวิทย์ มัณฑะนานนท์ 133/5 ม.4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
13.
นายสุเทพ สะเลมัน 30/8 ม.8 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
14.
นายมานิตย์ บุญเขียว 47 ม.9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
15.
นายปราโมทย์ บุตรรัก 13 ม.1 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(เดิม)
16.
นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง 10/2 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(ใหม่)
17.
นายประหยัด อ้นสว่าง 26/1ม.1 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(ใหม่)
18.
นายพงษ์เกษม ภู่อิ่ม 32 ม.9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(ใหม่)
19.
นางสุดใจ มะเล็งลอย 3 ม.8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(ใหม่)
20..
นายบุญเชิด คงดั่น 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(ใหม่)
21.
นายสมยศ ชมไพบูลย์ 49/3 ม.4 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดฯ(ใหม่)