วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นให้บริการ สู่ยุทธศาสตร์ งานพัฒนาที่ดินให้ยั่งยืน

สถานที่ตั้ง

ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 227/2546   ลงวันท ี่21 กุมภาพันธ์  2546 ลงวันที่21 กุมภาพันธ์ 2546   มอบหมายให้ข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีได้จัดตั้งขึ้นโดยเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 53-53/2   ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการสำนักงานมาตั้งอยู่ที่่   83/18  ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

ทำเนียบผู้บริหารของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ตั้งแต่ ปี 2546 - ปัจจุบัน

- นาย พิพัฒน์ สุวัชรางกูร

21 กุมภาพันธ์ 2546 - 18 พฤศจิกายน 2546
- นายสาโรจน์ สิงห์โตทอง 18 พฤศจิกายน 2546 - 30 กันยายน 2547
- นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม 6 ตุลาคม 2547 - 18 กันยายน 2549
- นายไกรสร บัวศรี 19 กันยายน 2549 - 7 มิถุนายน 2550
- น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ 8 มิถุนายน 2550 - กันยายน 2554
- นายสงบ สำอางค์ศรี 14 ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555
- นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม กุมภาพันธ์ 2555 - 6 เมษายน 2558
- นายพินิจ งาเนียม 7 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน

 

 
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี พัฒนาจัดการทรัพยากรดิน เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

1.มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน การทำรูปแบบแปลงสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร อบรมหมอดินอาสา และส่งเสริมเผยแพร่ด้านพัฒนาที่ดิน ให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย

2.แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวดินเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยวระบบการปลูกพืชแบบผสมแสานเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้หญ้าแฝก การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชตระกูลถั่ว อินทรียวัตถุต่างๆ และอื่นๆ

ภารกิจของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุร

ภารกิจหลัก

1. บริการแนะนำเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน

2. บริการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว

3. บริการสาธิตส่งเสริมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ

4. ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

5. ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

หน้าที่

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดินการสาธิตการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ประชุมแนะนำชี้แจงเกษตรกรทั่วไป และการเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่ัจังหวัดนนทบุรีพร้อมควบคุมการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินต่างๆ มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย อำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย พื้นที่ 40 ตำบล 200 หมู่่บ้าน