รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 07.11.2018 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท.                          Report Time  : 23:28:47   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1101010113 พักรอ Clearing                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                28,000.00               128,010.00 (156,010.00)                     0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.                     0.00               128,010.00 (128,010.00)                     0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง                11,869.00                     0.00 (11,869.00)                     0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน               295,160.00                     0.00                     0.00               295,160.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน (209,793.65)                     0.00 (825.82) (210,619.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ             2,745,050.00                     0.00                     0.00             2,745,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (1,719,284.36)                     0.00 (17,045.31) (1,736,329.67)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา               137,784.00                     0.00                     0.00               137,784.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา (135,283.29)                     0.00 (110.41) (135,393.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                76,000.00                     0.00                     0.00                76,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร (75,999.00)                     0.00                     0.00 (75,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                88,344.00                     0.00                     0.00                88,344.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ (49,637.45)                     0.00 (666.76) (50,304.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                35,999.93                     0.00                     0.00                35,999.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ (35,998.93)                     0.00                     0.00 (35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               480,819.36                     0.00                     0.00               480,819.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ (429,882.45)                     0.00 (1,977.20) (431,859.65)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก (28,000.00)                28,000.00                     0.00                     0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                     0.00                 5,128.41 (5,128.41)                     0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย (5,128.41)                10,256.82 (5,128.41)                     0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                     0.00               128,010.00 (128,010.00)                     0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2112010199 เงินประกันอื่น                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 07.11.2018 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท.                          Report Time  : 23:28:47   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ (589,564.88)                     0.00                     0.00 (589,564.88)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม (230,453.87)                     0.00                     0.00 (230,453.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน (390,000.00)                     0.00                     0.00 (390,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                     0.00                     0.00 (123,510.00) (123,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                     0.00                     0.00 (9,628.41) (9,628.41)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5101010101 เงินเดือน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                     0.00               123,510.00                     0.00               123,510.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                     0.00                 4,500.00                     0.00                 4,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5103010103 ค่าที่พัก                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5104010104 ค่าวัสดุ                     0.00                11,869.00                     0.00                11,869.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า                     0.00                 9,941.50 (9,941.50)                     0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                     0.00                   315.32 (315.32)                     0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                     0.00                   825.82                     0.00                   825.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                     0.00                17,045.31                     0.00                17,045.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                     0.00                   110.41                     0.00                   110.41
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                     0.00                   666.76                     0.00                   666.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                     0.00                 1,977.20                     0.00                 1,977.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5210010118 TE-ภายในกรม                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6307010101 Convสำนักงาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 07.11.2018 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท.                          Report Time  : 23:28:47   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
 Amount                      0.00               598,176.55 (598,176.55)                     0.00

</bod