อัตรากำลังสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

Category: อัตรากำลังสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
Published: Wednesday, 17 August 2016 04:44
Written by Super User
Hits: 1999

 

             

                                                                    นายชวพล  อ่อนเรือง

              ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    นายมานิต  ไทยประกอบ

               นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบุษณี  วงศ์สมุทร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายประยูร  ชำนาญนา

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

                    

----ตำแหน่งว่าง----

  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

      

                    

นางโสลัชชา  สว่างศรี

                                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

          

 

 

      

 

 

 

 

 

นางปฬิญาณุช  ศิศสุทธินานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัมพร  บุญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

                       

      นายวิวัฒน์ สมบูรณ์

   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

                   

   นางสาวพัชรา   อุ่นผัด

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

                                                                                นางสาวปิยดา  ยิสารคุณ

                                                             นักวิชาการเกษตร

                                                                                     

                                             

 

                                                                                                                                                

 

 

                                                           

                                                                               

 

                                                              นายพงศธร  ศรีนวน

                                                               นักวิชาการเกษตร

    

                                                                    

                                                           นางสาวกัญธิมา  เทศทอง

                                                                นักวิชาการเกษตร

 

                                                                    

                                                       นางสาวกนกลักษณ์  มั่นสุวรรณ

                                                                 นักวิชาการเกษตร

 

          

 

 

 

 

 

   นายเพียรศักดิ์  ชูวงษ์

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

    นายสมยศ  ขุนทองพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชนิสรา  อิ่มสำราญ

จ้างเหมาบริการ