สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ยินดีให้บริการด้านข้อมูลดิน, แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝก, ปุ๋ยพืชสด, สารเร่ง พด. ต่าง ๆ โทร. 0-3673-3126


  หน้าที่รับผิดชอบ


      

             1. ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์และวิจัยที่ดินทำสำมะโนที่ดินติดตามสถานการณ์
                 สภาพการใช้ที่ดินเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินและเพื่อการพัฒนาที่ดิน
             2. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ดิน ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ พืช ปุ๋ย
                  และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
             3.  ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการ
                  ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
             4.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
                  หรือกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

       สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
        ที่อยู่ เลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลพุกร่าง
          อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
          เบอร์โทรศัพท์
036–733–126 แฟกซ์ 036–733–127
      E-mail: sri01@ldd.go.th