ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 10


กลุ่มดินเปรี้ยวจัดตื้นในที่ลุ่มต่ำ
พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกำมะถันภายในความลึก 50 ซม. ได้แก่ชุดดินองครักษ์ (Ok)  เชียรใหญ่ (Cyi)  และ มูโน๊ะ (Mu) 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ
ความลาดชัน : 0-1%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินเหนียว
  - ดินล่าง : ดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : เลว
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลางถึงช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.6 4.2 304.8 4.0-4.5  
ดินล่าง 1.1 2.7 278.0 3.5-4.0  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ทำนาข้าว บางพื้นที่มีการยกร่องปลูกไม้ผล เช่น ส้ม มะม่วง บางส่วนถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นนาร้าง หรือ มีพืชพรรณพวกจูด กก ขึ้นอยู่ดิน
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : มีน้ำท่วมและแช่งขังในฤดูฝน และดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด ทำให้ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชถูกตรึงให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ และทำให้สารพวกอะลูมินั่ม และเหล็กละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก