ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 8


กลุ่มดินเหนียวที่มีการยกร่องเพื่อเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล  ได้แก่ชุดดินดำเนินสะดวก (
Dn) สมุทรสงคราม (Sso)  และ ธนบุรี (Tb)

สภาพพื้นที่ : เป็นร่องสวนหรือขนัดปลูกไม้ผล มีลักษณะไม่สม่ำเสมอ
ความลาดชัน : 0-2%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินเหนียว
  - ดินล่าง : ดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : ช้า
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลางถึงช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 3.0 33.2 203.0 6.0-6.5  
ดินล่าง 2.7 27.9 191.9 7.0-8.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ปลูกไม้ผลเช่น มะพร้าว ส้มโอ และปลูกพืชผักตลอดทั้งปี โดยเป็นพืชที่ต้องมีการจัดการอย่างเข้มข้น
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : อาจพบปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังสูง น้ำทะเลจะขึ้นสูง ทำให้พืชได้รับผลกระทบจากความเค็มได้