ปริมาณธาตุอาหารที่ต้องใส่เพิ่มให้เพียงพอสำหรับข้าวไวต่อช่วงแสง

ไนโตรเจน (N) 6 กิโลกรัมต่อไร่

ฟอสฟอรัส (P2O5) 6 กิโลกรัมต่อไร่

โพแทสเซียม (K2O) 0 (ไม่จำเป็นต้องใส่)
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามชนิดของดิน
คำแนะนำที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0
 
หลังหว่านข้าว 20-25 วัน หรือ หลังปักดำ 7-10 วัน

ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
 
ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน

ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่
 คำแนะนำที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 0-46-0
 
หลังหว่านข้าว 20-25 วัน หรือหลังปักดำ 7-10 วัน

ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่

ร่วมกับปุ๋ยสูตร 0-46-0 อัตรา 13 กิโลกรัมต่อไร่
 
ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน

ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่

ปริมาณธาตุอาหารที่ต้องใส่เพิ่มให้เพียงพอสำหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง

ไนโตรเจน (N) 12 กิโลกรัมต่อไร่

ฟอสฟอรัส (P2O5)   6 กิโลกรัมต่อไร่

โพแทสเซียม (K2O)   0 (ไม่จำเป็นต้องใส่)
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามชนิดของดิน
คำแนะนำที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0
 
หลังหว่านข้าว 20-25 วัน หรือ หลังปักดำ 7-10 วัน

ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
 
ระยะข้าวแตกกอ

ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่
 
ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน

ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่
 คำแนะนำที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 0-46-0
 
หลังหว่านข้าว 20-25 วัน หรือหลังปักดำ 7-10 วัน

ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่

ร่วมกับปุ๋ยสูตร 0-46-0 อัตรา 13 กิโลกรัมต่อไร่
 
ระยะข้าวแตกกอ

ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่
 
ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน

ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่
ข้อควรระวัง

กลุ่มชุดดินนี้ เป็นดินเปรี้ยวจัด เมื่อขุดดินจะพบชั้นดินกรดกำมะถันสีเหลืองฟางข้าวของ สารจาโรไซต์ ในระดับตื้นกว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดิน พบคราบสนิมเหล็กในดินและน้ำ ความเปรี้ยวจัดของดิน ทำให้ประสิทธิภาพการใช้ ปุ๋ยของพืชต่ำ ควรใส่ปูนมาร์ลหรือหินปูนบด อัตรา 1.5 ตันต่อไร่ ควบคู่กับการใช้น้ำล้างดิน จะช่วยให้ดินเป็นกรดน้อยลง และพืชใช้ปุ๋ยได้มากขึ้น

  ควรใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือไถกลบเศษซากพืช ควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น