| สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 | กรมพัฒนาที่ดิน | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |

บริการประชาชน  |  ราคาสินค้าเกษตร  ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์   E-Mail Address  |  Weblink  |  Sitemap  |

แผนผัง Home Page สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท

ข้อมูลสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 12 มหัศจรรย์เทคโนโลยีชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน ระบบข้อมูลเตือนภัย
ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สารเร่ง พด.1 สารเร่ง พด.2 สารเร่ง พด.3  
บุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท

สารเร่ง พด.4

สารเร่ง พด.5 สารเร่ง พด.6 LDD Intranet
แผนที่ตั้งสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท

สารเร่ง พด.7

สารเร่ง พด.8 สารเร่ง พด.9 ดินมีปัญหาปรึกษาหมอดิน  
โครงสร้างสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท

สารเร่ง พด.10

พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก ข้อมูลหญ้าแฝก
บทบาทหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก  
หมอดินอาสาสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท บัญชี Stock วัสดุการเกษตร
แผน/ผล ปฏิบัติการงานพัฒนาที่ดิน ระบบข้อมูลเตือนภัย  
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน

สาระหน้ารู้ และโครงการต่าง ๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท

รายชื่อหนังสือห้องสมุดกรมฯ
ข่าวการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

 
ภาพการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2550

12 มหัศจรรย์ กรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูลจังหวัดชัยนาท การจัดการดินหลังน้ำท่วมโดยใช้หญ้าแฝก รายงานผลวิเคราะห์ดิน
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน รายงานค่าสาธารณูปโภค
หน่วยงานภายในจังหวัด พิพิธภัณฑ์ดิน  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข่าว / เอกสารประกาศ ดิน-นิยามและความหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่จังหวัดชัยนาท ความหมายของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เว็บไซต์ต่าง ๆ ของกรมฯ

นิยาม บทบาท และภารกิจของหมอดินอาสา

ผลงาน / ข้อมูลวิชาการ

ความรู้เรื่องปุ๋ย/ธาตุอาหารพืชและการปรับปรุงบำรุงดิน

คลังข้อมูลเทคโนโลยี
รอบรู้เรื่องดิน การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก สูตร พด.1 เกษตรอินทรีย์ / ลดใช้สารเคมี
บริการข้อมูลดิน การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สูตร พด.2

ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า

ความรู้ชุดดินไทย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ข้อมูลดินของประเทศไทย
กลุ่มชุดดินในชัยนาท ปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วน

บริการสารสนเทศดิน
กลุ่มชุดดินในประเทศ การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช สูตร พด.3 ศูนย์ปฏิบัติการกรมฯ
ดินกับพืชเศรษฐกิจชัยนาท สารกำจัดวัชพืชสูตร พด.5 หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มชุดดินที่เหมาะกับพืชเศรษฐกิจชัยนาท

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากเศษอาหาร สูตร พด.6

วาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์
สมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช สูตร พด.7 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
จังหวัดชัยนาท www.chainat.go.th สมุนไพรรักษาเชื้อราจานด่วน คำรับรองปฏิบัติราชการ
หน่วยงานในจังหวัดชัยนาท การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด

ประชุมปุ๋ยโลกครั้งที่ 14
การอนุรักษ์ดินและน้ำ

รายการวิทยุของกรมพัฒนาที่ดิน
CHAINAT WEBBOARD หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังพังทลาย ฟื้นฟูดินและสภาพแวดล้อม

การผลิตสารเร่งจุลินทรีย์ (ต่อเชื้อ) ของกรมพัฒนาที่ดิน

Link : เข้าสู่ระบบ
CHAINAT e-commerce เชื้อราบิวเวอเรีย ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน
บทบาทหน้าที่และอาการเมื่อขาดแคลนธาตุอาหารพืช(ดินป่วย) ตรวจสอบแหล่งน้ำในไร่นา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ บันได 13 ขั้นทางลัดสู่ความสำเร็จในการพูด GFMIS Web Report

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เข้าระบบ E-mail
  ดูทีวี
อ่านข่าว

 กรุงไทยคอร์ปอเรท ออนไลน์

ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน
แบบฟอร์มการขอรับบริการ

ตรวจสอบยอดค่าใช้โทรศัพท์

ใบคำขอรับสารเร่ง

ลดการใช้พลังงานภาคราชการ

ใบคำขอรับเมล็ดพันธุ์พืช

ใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก

รวมเว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ

ใบคำขอรับสารปรับปรุงดิน

ตรวจความเร็วอินเตอร์เน็ต
Google สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
Chainat  Land  Development  Station
เลขที่ 83  หมู่ 1  ตำบลหนองมะโมง
อำเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท  17120
โทรศัพท์ : 056-466978 / โทรสาร : 056-466979
Email : cnt01@ldd.go.th