อบรมหมอดินอาสา
   
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
   
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
   
เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
   
กิจกรรม 5ส
   
กิจกรรมอื่นๆ
    เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ออกตรวจราชการติดตามและ       ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 30 มิ.ย. 57
    นางสาวไพริน  เพ็งสุข นักวิชาการเกษตร สพด.กทม. ร่วมเป็นวิทยากร/พี่เลี้ยง       โครงการอบรมยุวหมอดิน 16-28 มิ.ย. 57
    สพด.กทม.ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา 11 มิ.ย. 57
    สพด.กทม.ได้ดำเนินการนำน้ำหมักเข้าไปบำบัดน้ำเสีย 9 มิ.ย. 57
    สพด.กทม.เข้าร่วมงานกีฬาสี กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 24 พ.ค. 57
    สพด.กทม.เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี 22-24 พ.ค. 57
    นายพิชญา นาควัชระ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมาหนครสูง เข้าตรวจสอบพื้นที่          25 เม.ย. 57
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 21 เม.ย. 57
    สพด.กทม.จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 17 มี.ค. 57
    หน่วยพัฒนาที่ดิน ร่วมพบปะกลุ่มเกษตรกรแขวงบางมด 14 มี.ค. 57
    สพด.กทม.ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในสถานีฯ ก.พ. 57
    สพด.กทม.ดำเนินการปรับปรุงแปลงแก้วมังกร ก.พ. 57
    หน่วยพัฒนาที่ดิน ได้ไปทำการส่งเสริม สาธิตการทำปุ๋ย 18 ก.พ. 57
    กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน เข้าตรวจสอบงาน
        ของสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 19 ธ.ค. 56
    เชิญเป็นวิทยากร อบรมการจัดทำแผนที่ 17-18 ธ.ค. 56
    ร่วมงานวันดินโลก 3-5 ธ.ค. 56
    กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2556 31 ต.ค. 56
    หน่วยพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำแปลงผักสวนครัว ต.ค. 56
    เกิดน้ำท่วมขัง ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 24 ต.ค. 56