ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าร่วมงาน เจ้าภาพจัดงาน หมายเหตุ
2 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ได้กำหนดจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย และครบรอบก่อตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ปีที่ 29 จึงขอเรียนเชิญ ผอ.สพด. และคณะร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลและรับประทานอาหารกลางวัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สถานพัฒนาที่ดินปทุมธานี  
ประจำเดือน เมษายน 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าร่วมงาน เจ้าภาพจัดงาน หมายเหตุ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนในเขตกรุงเทพฯ เข้ามาขอรับบริการ สารเร่งพด. ปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล เมล็ดปอเทือง กล้าแฝก และตรวจวิเคราะห์ดิน หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-4532216-17 - -  
9 09.00 น. บริเวณสวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ จึงขอเรียนเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน  
19 10.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ขอเชิญ ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ (เลี้ยงเพล) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1