ประจำเดือน กันยายน 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าอบรม เจ้าภาพจัดอบรม หมายเหตุ
7 - 9 16.30 น. - 16.00 น. โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี         อบรมหลักสูตร "การใช้ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน เขตเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ" นางสาวไพริน  เพ็งสุข    นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน  
9 - 12 16.30 น. - 16.00 น. โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี       อบรมหลักสูตร "การพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิน ธาตุอาหารพืช และผลวิเคราะห์ดิน ในการปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาที่ดิน" นางสาวไพริน  เพ็งสุข    นางสาวนิตยา  ภูมิราช นายธีระพงษ์  เหม็นแดง    นางสาวเรณู  สุขเปี่ยม     นายอรรถพร  ปิ่นปิติ   สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน  
ประจำเดือน สิงหาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าอบรม เจ้าภาพจัดอบรม หมายเหตุ
29 - 30 09.00 น. - 17.00 น. โรงแรมไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ คันทรี่คลับแอนด์รีสอร์ท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการได้เรียนรู้ระบบ ขั้นตอนและกลยุทธ์การสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ตาที่องค์กรต้องการ ตามระบบบริหารผลการปฏิบัตงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าใจบทบาทของผู้สอนงาน (Coach)  และมีทักษะการสอนงานที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายรังสฤษฎ์  สำเภาพล   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าอบรม เจ้าภาพจัดอบรม หมายเหตุ
3 - 5 - จังหวัดสุรินทร์ สัมมนาและศึกษาดูงาน บุคลากรด้านการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   นายอรรถพร  ปิ่นปิติ  นางสาวจารุณี  เวสารัชกร สำนักพัฒนาสังคม  
ประจำเดือน เมษายน 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าอบรม เจ้าภาพจัดอบรม หมายเหตุ
22 - 24 08.30 น - 16.30 น. โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์คสวีท เขตดินแดง  สำนักพัฒนาสังคม ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรด้านการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรโดยตรง นางสาวไพริน  เพ็งสุข กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  
             
ประจำเดือน มีนาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าอบรม เจ้าภาพจัดอบรม หมายเหตุ
19 9.30 น. ห้องประชุม สพข.1 การจัดทำเขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) นายอรรถพร  ปิ่นปิติ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
26 - 29 - จ.สุราษฎร์ธานี  จ.ตรัง  จ.พัทลุง สัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อการผลิตในระบบเกษตรยั่งยืน   นางสาวไพริน  เพ็งสุข   นางสาวเรณู  สุขเปี่ยม สำนักพัฒนาสังคม