ประจำเดือน สิงหาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าประชุม เจ้าภาพจัดประชุม หมายเหตุ
6 - 9 17.30 น. - 15.30 น. ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2556 วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ ของกรมพัฒนาที่ดินในสาขาต่างๆ ทั้งภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2556 รวมทั้งระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน  
23 - 24 08.30 น. - 17.00 น. ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท  ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามการดำเนินงานประจำปี 2556  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้" เพื่อให้หน่วยงานของ สพข.1, 2 และ 10 ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 และเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในกิจกรรมของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าประชุม เจ้าภาพจัดประชุม หมายเหตุ
2 09.30 น. - 12.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโนโลยี การเกษตรแขวงแสมดำ ประชุมคณะกรรมการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข่าวสารด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ   นางสาวไพริน  เพ็งสุข  นางสาวนิตยา  ภูมิราช ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน  
  13.30 น. - 16.00 น. ณ วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว) เขตบางขุนเทียน ประชุมคณะกรรมการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข่าวสารด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ   นางสาวไพริน  เพ็งสุข  นางสาวนิตยา  ภูมิราช ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน  
5 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อชี้แจงโครงการในความรับผิดชอบ  - สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร  
ประจำเดือน มิถุนายน 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าประชุม เจ้าภาพจัดประชุม หมายเหตุ
4 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2556 และ ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 ผอ.สพด.กทม.               นางสาวไพริน  เพ็งสุข     นางสาวประภา แสงเมฆ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ                         สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
11 09.30 น. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ถนนบางขุนนนท์-ตลิ่งชัน  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร นางสาวไพริน  เพ็งสุข สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร  
11-13 - ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยด้านดินเค็มของนักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียจากองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านดินเค็ม รวมทั้งกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต ผอ.สพด.กทม.               นางสาวไพริน  เพ็งสุข      นายอรรถพร  ปิ่นปิติ      นางสาวเรณู  สุขเปี่ยม               สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
27 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ฯ โดยเห็นควรให้นักวิจัยกรมฯ ดำเนินการจัดทำร่างข้อเสนอการวิจัย (concept paper) ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมีประสิทธิภาพลุล่วงไปด้วยดี จึงขอเชิญผอ.กลุ่ม, หัวหน้าฝ่าย, นักวิชาการประจำสถานี และผู้เกี่ยวข้องกับการเขียนข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประชุม ณ วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว นางสาวไพริน  เพ็งสุข สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าประชุม เจ้าภาพจัดประชุม หมายเหตุ
2 13.00 น. - 16.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโนโลยี การเกษตรแขวงสามวาตะวันออก ซ.นิมิตใหม่ 47 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันออก เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการ และร่วมพิจารณาวางแผนการตรวจวิเคราะห์ดินแปลงนารายแปลง นางสาวไพริน  เพ็งสุข ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันออก  
20 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพข.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2556 เข้าร่วมประชุมทาง VDO Conferrence นางสาวไพริน  เพ็งสุข      นางสาวประภา  แสงเมฆ กรมพัฒนาที่ดิน  
  15.30 น. ณ ห้องประชุม สพข.1 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน นางสาวไพริน  เพ็งสุข      นางสาวประภา  แสงเมฆ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
22 8.00 น. - 16.15 น. ณ ห้องประชุม 801         อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ประชุมวิชาการ เรื่อง สองทศวรรษ พัฒนาวิชาการหญ้าแฝก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ และพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และประโยชน์ในกิจกรรมด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้สนใจ ผอ.สพด.กทม.               นางสาวไพริน  เพ็งสุข     นายอรรถพร  ปิ่นปิติ                         
30 09.30 น. - 12.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโนโลยี การเกษตรแขวงแสมดำ ประชุมคณะกรรมการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งข่าวสารด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ นางสาวไพริน  เพ็งสุข ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน  
  13.30 น. - 16.00 น. ณ วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว) เขตบางขุนเทียน ประชุมคณะกรรมการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งข่าวสารด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ นางสาวไพริน  เพ็งสุข ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน  
ประจำเดือน เมษายน 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าประชุม เจ้าภาพจัดประชุม หมายเหตุ
18 09.30 น. - 12.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโนโลยี การเกษตรแขวงแสมดำ ประชุมคณะกรรมการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งข่าวสารด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ นางสาวไพริน  เพ็งสุข ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน  
  13.30 น. - 16.30 น. ณ วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว) เขตบางขุนเทียน ประชุมคณะกรรมการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งข่าวสารด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ นางสาวไพริน  เพ็งสุข ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน  
19 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง Local projects implemention ภายใต้โครงการ "Decision support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management" ภายใต้ความร่วมมือ FAO โดยทุนของโครงการสิ่งแวดล้อมโลก  นางสาวไพริน  เพ็งสุข สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
23 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2556 ซึ่งกรุงเทพมหานคร  กำหนดจัดงานในวันที 3 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานเขตหนองแขม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว นายอรรถพร  ปิ่นปิติ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร  
25 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร เลขที่ 40/12 ถ.คู้คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายเสนาะ  ทับเล ประธานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม มีรองประธานสภาเกษตรฯ และสมาชิกสภาเกษตรฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 คน จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สพด.กทม.เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว นางสาวไพริน  เพ็งสุข สำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร  
29 09.30 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมายพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1/2556   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน สำนักงานเลขานุการกรม  
ประจำเดือน มีนาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ เรื่อง ผู้เข้าประชุม เจ้าภาพจัดประชุม หมายเหตุ
11 09.30 น. - 12.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโนโลยี การเกษตรแขวงแสมดำ ประชุมคณะกรรมการบริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งข่าวสารด้านต่างๆ นางสาวไพริน  เพ็งสุข ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงแสมดำ  
  13.30 น. - 16.30 น. ณ วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว) เขตบางขุนเทียน ประชุมคณะกรรมการบริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งข่าวสารด้านต่างๆ นางสาวไพริน  เพ็งสุข ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงบางขุนเทียน  
13 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสายไหม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตร นางสาวไพริน  เพ็งสุข กองส่งเสริมอาชีพ   สำนักพัฒนาสังคม  
14 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขต ภาษีเจริญ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตร นางสาวไพริน  เพ็งสุข กองส่งเสริมอาชีพ   สำนักพัฒนาสังคม  
18 8.00 น. - 15.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม นางสาวไพริน  เพ็งสุข สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
19 09.00 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2556 นางสาวไพริน  เพ็งสุข ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  
20 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพข.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2556 นางสาวไพริน  เพ็งสุข กรมพัฒนาที่ดิน  
21 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ ประชุมและร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรเขตทุ่งครุ "ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 56" เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม นายอรรถพร  ปิ่นปิติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ  
21 13.00 น. - 16.30 น. ห้องประชุม สวด. ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงการกำหนดวงรอบเขตพัฒนาที่ดิน นางสาวไพริน  เพ็งสุข กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน