สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการอบรมหมอดินน้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

   18 มกราคม 2560
 

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้เข้าบรรยายและสาธิตการทำ และการใช้สารไล่แมลงศัตรูพืช จากสารเร่งพด.7

   21 ธันวาคม 2559
 

สถุานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2560 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

   3 ธันวาคม 2559
 

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อโทรมเขาชะงุ้มฯ

  29-30 มีนาคม 2559
 

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560 (ฝั่งธนบุรี) ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน

   4 พฤศจิกายน 2559
 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
 
สารเร่ง พด.6 สารเร่ง พด.7
 
แฝก เมล็ดปอเทือง
 
ปูนมาร์ล โดโลไมท์ รับตรวจดิน