ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 11


กลุ่มดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางในที่ลุ่มต่ำ
พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกำมะถันภายในความลึก 100 ซม. ได้แก่ชุดดินรังสิต (Rs) ดอนเมือง (Dm)    เสนา (Se) และ ธัญบุรี (Tan)

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ
ความลาดชัน : <1%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินเหนียว
  - ดินล่าง : ดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : เลว
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.8 10.1 177.4 4.0-5.0  
ดินล่าง 1.1 8.2 171.8 4.0-5.0  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำนา บ้างยกร่องทำสวนผลไม้ และปลูกผัก
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ดินเป็นกรดจัด ทำให้ขาดธาตุอาหารบางอย่าง และมีสารพวกอะลูมินั่ม และเหล็ก ละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูกและเป็นดินเหนียวจัด