ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 6


กลุ่มดินเหนียวในที่ลุ่มต่ำ
ได้แก่ชุดดินเชียงราย (Cr) ชุดดิน บางนารา (Ba) สุไหงโกลก (Gk) แกลง (Kl)  คลองขุด (Kut) มโนรมย์ (Mn)  นครพนม (Nn) ปากท่อ (Pth) พะวง (Paw) พัทลุง (Ptl) สตูล (Stu) ท่าศาลา (Tsl) และ วังตง (Wat)

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ
ความลาดชัน : 0-2%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
  - ดินล่าง : ดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : เลว
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 1.8 7.3 39.0 5.5-6.5  
ดินล่าง 1.5 4.9 39.0 4.5-5.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ประโยชน์ในการทำนา
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : มีน้ำท่วมและแช่ขังในฤดูฝน