ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 3


กลุ่มดินเหนียวตะกอนน้ำกร่อยในที่ลุ่มต่ำ
อาจพบชั้นดินเลนภายในความลึก  150 ซม. ได้แก่ ชุดดินบางกอก (Bk) บางเลน (Bl) บางแพ (Bph) ฉะเชิงเทรา (Cc) และสมุทรปราการ (Sm)

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ
ความลาดชัน : <1%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง
  - ดินล่าง : ดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : เลว
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 2.1 21.3 195.0 5.5-7.0  
ดินล่าง 1.4 20.3 182.5 5.5-8.0  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ประโยชน์ในการทำนา
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เป็นดินเหนียวจัด มีน้ำท่วมแช่ขังเป็นเวลานาน ดังนั้น ส่วนใหญ่จึงมักจะทำนาหว่าน หรือปลูกข้าวฟางลอย