ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 2


กลุ่มดินเหนียวและเป็น
ดินเปรี้ยวลึกในที่ลุ่มต่ำ พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกำมะถันลึกกว่า 100 ซม. ได้แก่ ชุดดินมหาโพธิ (Ma) อยุธยา (Ay) บางเขน (Bn) บางน้ำเปรี้ยว (Bp) และท่าขวาง (Tq)

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ
ความลาดชัน : <1%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง
  - ดินล่าง : ดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : เลว
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 2.5 5.0 205.4 5.0-6.0  
ดินล่าง 1.6 3.7 158.1 4.5-5.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ประโยชน์ในการทำนา
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ : เป็นดินเหนียวจัดและมีน้ำท่วมสูง และดินจะเป็นกรด เนื่องจากส่วนใหญ่จะพบชั้นดินที่มี jarosite ที่มีความลึกระหว่าง 100-150 เซนติเมตร