ค่าคุณสมบัติทางเคมี กลุ่มชุดดินที่ 1


กลุ่มดินเหนียวสีดำในที่ลุ่มต่ำ ได้แก่ ชุดดินบ้านหมี่
(Bm)  บ้านโภชน์ (Bpo) บุรีรัมย์ (Br) โคกกระเทียม (Kk) ช่องแค (Ck) และ วัฒนา (Wa)

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ
ความลาดชัน : <1%
เนื้อดิน - ดินบน : ดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง
  - ดินล่าง : ดินเหนียว
ความลึก : ดินลึกมาก
การระบายน้ำ : ค่อนข้างเลว
การซาบซึมน้ำ : ช้า
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
     
บริเวณที่พบ
หน้าตัดดิน
   
คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ
อินทรีย์วัตถุ*
(เปอร์เซนต์)
ฟอสฟอรัส
(P2O5)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
โพแทสเซียม
(K2O)
(ส่วนต่อล้านส่วน)
ความเป็นกรด
เป็นด่าง
(pH)
 
ดินบน 2.2 18.5 115.8 5.5-6.5  
ดินล่าง 1.7 19.0 111.6 6.0-7.5  
     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05
   
พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ : ใช้ทำนาในฤดูฝน ในฤดูแล้งใช้ปลูกพืชไร่
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ :

เป็นดินเหนียวจัดและมีน้ำแช่ขังในฤดูฝน