กลุ่มชุดดินนี้ ไม่เหมาะสม สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตรต่อปี เป็นดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีสภาวะการขาดน้ำสำหรับพืชปาล์มน้ำมัน ปีละ 400 มิลลิเมตร ถ้าจะปลูกปาล์มน้ำมัน ต้องทำระบบป้องกันน้ำท่วม และมีน้ำชลประทานพอเพียงตลอดปี
  คำแนะนำการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 1-3 ปี

  ตารางที่ 1. การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ในดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง

 
อายุ (ปี)
เดือนที่ใส่ปุ๋ย
(หลังปลูก)
ชนิดและปริมาณปุ๋ยที่ต้องการ (กิโลกรัมต่อต้นต่อปี)
 
21-0-0
18-46-0
0-0-60
กีเซอร์ไรท์
โบเรท
 
1
รองก้นหลุม
-
0.2
-
-
-
 
1
0.10
-
-
-
-
 
3
0.20
-
-
-
-
 
6
0.20
-
0.1
-
-
 
9
0.20
0.4
0.2
-
0.09
 
12
0.30
-
0.2
-
-
 
รวมปีที่ 1
1.00
0.6
0.5
-
0.09
 
2
15
0.30
-
-
-
-
 
18
0.50
0.45
0.4
-
0.13
 
21
0.60
-
0.7
-
-
 
24
0.60
0.45
0.7
-
-
 
รวมปีที่ 2
2.00
0.90
1.8
-
0.13
 
3
27
0.60
-
0.7
0.35
-
 
31
0.60
1.10
0.8
-
0.13
 
36
0.80
-
0.8
0.35
-
 
รวมปีที่ 3
2.00
1.10
2.3
0.70
0.13
  อายุ (ปี) เดือนที่ใส่ปุ๋ย
21-0-0
0-3-0
0-0-60
กีเซอร์ไรท์
โบเรท

 

 
4
ต้นฤดูฝน
1.5
8.5
1.15
0.35
0.13
 
ปลายฤดูฝน
1.5
8.5
1.15
0.35
-
 
รวมปีที่ 4
3.0
17.0
2.30
0.70
0.13
กลับไปหน้าคำแนะนำ
วิธีปฏิบัติในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 1-3 ปี
  • ต้องกำจัดวัชพืชก่อน ใส่ปุ๋ยในขณะดินมีความชื้นเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงแล้งจัดหรือมีฝนตกหนัก
  • ในปีแรกหลังจากปลูกแบ่งใส่ปุ๋ย 5 ครั้ง ปีที่ 2 แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 4 ครั้ง ปีที่ 3 แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 3 ครั้ง ช่วงที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยคือ ต้นฝน กลางฝน และปลายฝน การแบ่งใส่หลายครั้งดีกว่าการใส่น้อยครั้ง
  • ปุ๋ยไนโตรเจน : ใส่แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) บริเวณรอบโคนต้น ถ้าต้องใส่มากกว่า 1 กิโลกรัมต่อต้น ให้แบ่งใส่หลายครั้ง ไม่ควรใส่ในครั้งเดียวกัน เพราะจะสูญเสียปุ๋ยได้ง่าย และปุ๋ยจะเข้มข้นมากจนเป็นอันตรายต่อราก
  • ปุ๋ยฟอสฟอรัส : ใส่ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต หรือ DAP (18-46-0) บริเวณรอบโคนต้น โรยเป็นแนวแคบๆ ทับกองทางใบหรือกองวัชพืช
  • ปุ๋ยโพแตสเซียม : ใส่โพแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) บริเวณรอบโคนต้น หลังจากใส่ปุ๋ยแมกนีเซียม 2 สัปดาห์
  • ปุ๋ยแมกนีเซียม : ใส่กีเซอร์ไรท์ (มี MgO 27%) บริเวณรอบโคนต้น ก่อนใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 2 สัปดาห์
  • ปุ๋ยโบรอน : ใส่โบเรท (มีโบรอน 11%) บริเวณช่องกาบใบแก่ หรือรอบโคนต้น
หน้าถัดไป