ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
ตัวเลขสีแดงในแผนที่ คือ ชื่อกลุ่มชุดดิน