ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
ตัวเลขสีแดงในแผนที่ คือ ชื่อกลุ่มชุดดิน