จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.บ้านแพรก
ต.บ้านแพรก
ต.บ้านใหม่
ต.สำพะเนียง
ต.คลองน้อย
ต.สองห้อง