จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.บางไทร
ต.บางไทร
ต.บางพลี
ต.สนามชัย
ต.บ้านแป้ง
ต.หน้าไม้
ต.บางยี่โท
ต.แคออก
ต.แคตก
ต.ช่างเหล็ก
ต.กระแชง
ต.บ้านกลึง
ต.ช้างน้อย
ต.ห่อหมก
ต.ไผ่พระ
ต.กกแก้วบูรพา
ต.ไม้ตรา
ต.บ้านม้า
ต.บ้านเกาะ
ต.ราชคราม
ต.ช้างใหญ่
ต.โพแตง
ต.เชียงรากน้อย
ต.โคกช้าง